VOP

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PORTÁLU
KONZULTANT.PRO


Preambula

 1. Týmito obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou PRAETORI s.r.o., so sídlom: Pavlovičovo námestie 20, 080 01 Prešov, IČO: 46 033 947, IČ DPH: 2023212917, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo: 24132/P, email: info@konzultant.pro, mobil: 0910906217 (ďalej len „spoločnosť PRAETORI“ alebo  „Prevádzkovateľ“), ktorá je v rozsahu predmetu svojej obchodnej činnosti oprávnená  poskytovať služby a činnosti pre každú fyzickú osobu, ktorá má záujem o poskytovanie nižšie uvedených Služieb (ďalej len „Klient“) prostredníctvom www.konzultant.pro v zmysle  zákona  č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („Zákon“).
 2. Dozor nad dodržiavaním Zákona zo strany Prevádzkovateľa vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia.
 3. Poskytovanie služieb prostredníctvom www.konzultant.pro znamená spôsob poskytovania služieb  prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti Prevádzkovateľa a Klienta využitím webového sídla Prevádzkovateľa www.konzultant.pro na základe Objednávky; s následným uzavretím zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Klientom. 
 4. Webová stránka Prevádzkovateľa, prostredníctvom ktorej Prevádzkovateľ umožňuje Klientovi zadávanie Objednávok na poskytnutie Služby je www.konzultant.pro.
   

Článok I.
Definície pojmov

 1. Pokiaľ tieto VOP neuvádzajú inak, pojmy začínajúce veľkým písmenom majú pre účely týchto VOP nasledovný význam: 
 1. Portál“ je webová stránka www.konzultant.pro vrátane všetkých ich subdomén, ktoré prevádzkuje Prevádzkovateľ.
 2. Konzultant.pro“ je komunikačná platforma Prevádzkovateľa, ktorá umožňuje komunikáciu medzi Klientom (špecifikovaným v bode e/. tohto Článku VOP) a Konzultantom (špecifikovaným v bode f/. tohto Článku VOP). Konzultant.pro je taktiež informačný a zúčtovací systém, pomocou ktorého Klient môže využívať Služby Prevádzkovateľa. 
 3. Prevádzkovateľ“ je vlastníkom a prevádzkovateľom portálu Konzultant.pro, prostredníctvom ktorej poskytuje služby fyzickým osobám za podmienok uvedených vo VOP (špecifikovaných v bode d./ tohto Článku VOP). Prevádzkovateľ portálu Konzultant.pro nie je poskytovateľom   služieb poskytovaných Konzultantom, ale prostredníctvom portálu Konzultant.pro len sprostredkúva nižšie uvedené služby.
 4. VOP“ sú tieto Všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie služieb na portáli Konzultant.pro a všetkých podstránkach www.konzultant.pro. VOP sa vzťahujú na všetky Služby poskytované na a/alebo prostredníctvom portálu Konzultant.pro. 
 5. Klient“ je fyzická osoba, ktorá sa zaregistrovala na portáli www.konzultant.pro v súlade s VOP a má plnú spôsobilosť na právne úkony. 
 6. Konzultant“ je fyzická osoba ktorá pri výkone svojho povolania alebo podnikateľskej činnosti vykonáva povolanie uvedené v profile Konzultanta na Portáli ako fyzická osoba alebo prostredníctvom právnickej osoby a je vrcholovým odborným pracovníkom vo svojej profesii a poskytovaní konzultačných služieb. Konzultant poskytuje konzultácie odplatne. 
 7. Sponzorovaný Konzultant“ je fyzická osoba ktorá pri výkone svojho povolania alebo podnikateľskej činnosti vykonáva povolanie uvedené v profile Konzultanta na Portáli  ako fyzická osoba alebo prostredníctvom právnickej osoby a je vrcholovým odborným pracovníkom vo svojej profesii a v poskytovaní konzultačných služieb. Sponzorovaný Konzultant poskytuje konzultácie bezodplatne.
 8. Služba Konzultácia“ je odplatne alebo bezodplatne elektronicky poskytovaná služba na portáli www.konzultant.pro, ktorá slúži na zabezpečenie možnosti elektronickej konzultácie Klienta s Kozultantom s cieľom získania základnej odbornej konzultácie s odporúčacím charakterom konzultácie. 
 9. Objednávka“ je objednávka vyplnená na www.konzultant.pro, ktorou si Klient objedná niektorú zo Služieb sprostredkovaných Prevádzkovateľom, ktorých špecifikácia je uvedená na portáli konzultant.pro, a to výberom konkrétneho konzultanta a uhradením poplatku v zmysle Cenníka uvedeného v profile Konzultanta na portáli konzultant.pro v prípade, ak sa bude jednať o odplatné konzultácie. 
 10. Cenník“ je platný sadzobník cien za poskytnutie odplatných služieb Konzultantom prostredníctvom portálu konzultant.pro, vydaný Prevádzkovateľom. Cena odplatne poskytovaných Služieb je uvedená na portáli www.konzultant.pro, a to najmä v profiloch jednotlivých Konzultantov. 
 11. Osobné konto“ vzniká Klientovi po registrácii na www.konzultant.pro. Osobné konto je zabezpečené prihlasovacím heslom a prihlasovacím emailom. Prihlasovací e-mail a prihlasovacie heslo slúžia na overenie Klienta pri prihlasovaní sa do Osobného konta a jeho prístupu k službám portálu konzultant.pro a elektronickým daňovým dokladom k poskytnutým službám.  
 12. Reklamačný orgán“ je poradný orgán Prevádzkovateľa, ktorý rieši spor medzi Klientom a Konzultantom po vyčerpaní všetkých ostatných prostriedkov na dohodu.
 13. Profil klienta“ je zoznam osobných údajov Klienta, ktoré sú potrebné pre využitie/využívanie  služieb prostredníctvom portálu konzultant.pro. Klient je povinný tento zoznam vyplniť pravdivo, úplne a následne ho elektronicky potvrdiť Prevádzkovateľovi. 
 14. Prihlasovací e-mail“ je e-mailová adresa, s ktorou sa Klient prihlasuje do Osobného konta na www.konzultant.pro. Prihlasovací e- mail je identifikačné označenie Klienta. Na túto e-mailovú adresu, budú Klientovi zasielané všetky informácie od Prevádzkovateľa. 
 15. Účet“ je účet Prevádzkovateľa, na ktorý Klient uhrádza platby za kredity, prostredníctvom ktorých Klient môže nakupovať služby.
 16. Kredit“ – všetky konzultačné služby sú uhrádzané s predzakúpeným kreditom. V prípade oprávnenej reklamácie vykonanej v súlade s týmito VOP sa kredit vracia na účet Klienta na vytvorený na www.konzultant.pro. Zakúpený kredit je potrebné využiť do 365 dní odo dňa jeho zakúpenia, s tým, že v prípade jeho nevyužitia v takto stanovenej lehote prepadá v prospech prevadzkovatela.
 17. Uzavretá služba“ je služba, ktorá bola riadne  poskytnutá bez využitia možnosti reklamácie. 
 18. Elektronické dokumenty“ sú faktúry za Uzavretú službu vo formáte PDF, oznamy a informácie (marketingové, o akciách, ostatné), opravné doklady k faktúram (dobropisy, ťarchopisy, storná), upomienky a penalizačné faktúry v elektronickej forme, ktoré Konzultant a Klient vystavia počas doby platnosti Zmluvy. 
 19. Články“ na portáli Konzultant.Pro obsahujú texty, ktoré sú odborné a tématické a zaregistrovaný užívateľ môže prispievať svojim komentárom. Prevádzkovateľ má právo v prípade nevhodných, urážlivých komentárov danný komentár zmazať aj prípadne zablokovať učet užívateľa, ktorý sa dopustil porušenia týchto pravidiel.
   

Článok II.
Registrácia

 1. Prevádzkovateľ poskytuje Služby Konzultácie  Klientovi, ktorý je zaregistrovaný na www.konzultant.pro. 
 2. Zaregistrovať sa je oprávnená osoba, ktorá už dovŕšila vek 18 rokov a nie je pozbavená spôsobilosti na právne úkony a ktorej spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená (ďalej len ako „Záujemca“). 
 3. Záujemca je povinný pri registrácii na www.konzultant.pro uviesť nasledujúce údaje:
 1. Nick\Meno, 
 2. Prihlasovací e-mail, 
 3. Heslo 
 4. Potvrdzovacie heslo

a  zároveň vysloviť súhlas s nasledovnými skutočnosťami

 1. Záujemca si prečítal tieto VOP a oboznámil sa s nimi,
 2. Záujemca súhlasí s týmito VOP a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať.
 1. Po splnení všetkých podmienok špecifikovaných v bode 3 tohto článku bude vykonaná  registrácia Záujemcu a Záujemca sa pre účely zmluvy a týchto VOP bude považovať za Klienta (ďalej aj ako „Registrácia“). 
 2. Klient je po úspešnom vykonaní registrácie oprávnený využívať služby prostredníctvom portálu konzultant.pro a to za podmienok uvedených vo VOP. 
 3. Klient je povinný chrániť svoje prihlasovacie údaje, prostredníctvom ktorých má prístup k svojmu Osobnému kontu na www.konzultant.pro. V prípade akéhokoľvek zneužitia prihlasovacích údajov alebo v prípade ich použitia neoprávnenou osobou je Klient povinný túto skutočnosť bezodkladne  oznámiť Prevádzkovateľovi a vykonať všetky opatrenia na zmenu takýchto prihlasovacích údajov a na zamedzenie vzniknutých škôd. 
 4. Klient vykonaním registrácie udeľuje Používateľovi v zmysle § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) svoj súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených pri registrácii za účelom využívania služieb Portálu. Niektoré zo stránok Portálu môžu využívať cookies alebo iné technológie sledovania, ktoré umožňujú uchovanie informácií, ktoré Klient predtým zadal. Technológie sledovania môžu zaznamenávať napríklad informácie o internetových doménach, verziách webových prehliadačov a názvoch počítačov, IP adresách, dátumoch a časoch prístupu na Portál. Informácie, ktoré neobsahujú osobné údaje Klienta, môžu byť použité na štatistické účely. Registráciou poskytuje Klient dobrovoľne svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov, ktoré uviedol pri Registrácii alebo ktoré uvedie v priebehu používania Služieb, a to na účely poskytovania Služieb počas celej doby trvania zmluvného vzťahu. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje v informačnom systéme manuálne ako aj prostredníctvom výpočtovej techniky počas celej doby trvania zmluvného vzťahu. Klient je oprávnený kedykoľvek svoj súhlas odvolať, pričom berie na vedomie oprávnenie  Prevádzkovateľa okamžite ukončiť Klientovi poskytovanie Služieb, na využívanie ktorých sa vyžaduje Registrácia.
 5. Klient je povinný pri Registrácii uvádzať pravdivé údaje v súlade so skutočnosťou. Ak sa informácie uvádzané Klientom dodatočne preukážu ako nepravdivé alebo vznikne odôvodnená pochybnosť o ich pravdivosti, Prevádzkovateľ   je oprávnený registráciu Klienta zrušiť alebo využívanie Služieb dočasne obmedziť. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu alebo ujmu, ktorá Používateľovi môže vzniknúť v dôsledku zrušenia alebo obmedzenia Účtu.
   

Článok III.
Služba Konzultácia

 1. Službu Konzultácia poskytuje Prevádzkovateľ prostredníctvom Konzultanta na základe údajov, informácií, dokumentov a iných vhodných údajov a materiálov poskytnutých Klientom. Prevádzkovateľ nijakým spôsobom nie je oprávnený verifikovať údaje a informácie poskytnuté Klientom a za ich pravosť, hodnovernosť a úplnosť zodpovedá výlučne Klient. 
 2. Služba Konzultácia je alternatívnym a nezáväzným zdrojom na získanie základných informácií a odporúčaní. Služba Konzultácia nemá charakter poskytnutia jednotlivých starostlivosti z v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. zdravotná starostlivosť v zmysle zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti a ďalších predpisov upravujúcich poskytovanie zdravotnej starostlivosti). Služba Konzultácia má za cieľ odporučiť Klientovi vhodný postup pri riešení ním prezentovaného problému. 
 3. Výsledkom konzultácie je podľa možností uspokojivé zodpovedania otázok Konzultantom Klientovi a/alebo poskytnutie nezáväzných odporúčaní Konzultanta (ďalej len ako „Odporúčanie“)  Klientovi a to výlučne na základe údajov, informácií, dokumentov a iných vhodných údajov a materiálov poskytnutých Klientom. 
 4. Konzultant vykoná konzultácie  po tom, čo Klient poskytne Konzultantovi dostatočné údaje a informácie nevyhnutné na vykonanie konzultácií a pred vykonaním konzultácií bude mať Klient  dostatočný krediť na uhradenie  ceny za poskytnutie konzultácií. Konzultant si vyhradzuje právo vôbec nevykonať požadovanú konzultáciu. V prípade,  ak konzultácia nebude vykonaná Konzultantom  napriek tomu, že Klient uhradil za jej vykonanie cenu v podobe kreditu, krediť v takejto výške bude klientovi vrátený na jej účet vytvorený na Portály.
 5. Ak sa Klient domnieva, že Konzultácia mu nebola poskytnutá riadne je oprávnený podať reklamáciu v súlade s VOP.
 6. Konzultácia  sa považuje za riadne uzavretú a poskytnutú, ak Klient, ktorému bola poskytnutá konzultácia nespustil reklamačný proces v stanovenom čase.
 7. Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že na www.konzultant.pro sa môžu vyskytnúť vady prechodného/trvalého charakteru alebo dočasné/trvalé obmedzenie funkcionality portálu konzultant.pro bez toho, aby na základe týchto skutočností vznikli Klientovi voči Prevádzkovateľovi akékoľvek nároky. 
 8. Podmienkou poskytovania Služieb prostredníctvom portálu konzultant.pro je uzavretie Rámcovej zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a následným odoslaním registračného formulára zverejneného na www.konzultant.pro, ako aj elektronickým on-line akceptovaním týchto VOP. Služby môžu byť poskytované Klientovi odoslaním Objednávky prostredníctvom portálu www.konzultant.pro po prihlásení sa do Osobného konta Klienta. 
 9. Rozsah a podmienky poskytovania Služieb stanovuje Prevádzkovateľ, ktorý je oprávnený vykonať kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu zmeny v rozsahu a podmienok poskytovania Služieb.  Prevádzkovateľ je rovnako oprávnený jednostranne zmeniť  VOP alebo zmeniť, upraviť  Cenník Služieb, a to úplne alebo sčasti. (ďalej spolu len „Zmena Služieb“). 
 10. Prevádzkovateľ je povinný zverejniť Zmenu služieb minimálne 10 kalendárnych dní pred účinnosťou zmeny, a to zverejnením upozornenia na hlavnej stránke portálu konzultant.pro. 
 11. V prípade, ak Prevádzkovateľ vykonaná Zmenu služieb je Klient oprávnený odstúpiť od Rámcovej zmluvy, zaslaním úkonu odstúpenia na nasledovnú emailovú adresu info@konzultant.pro. Právne účinky odstúpenia od Rámcovej zmluvy nastanú k dňu doručenia odstúpenia od Rámcovej zmluvy Prevádzkovateľovi.
 12. V prípade, ak Zmena služieb bude vykonaná počas poskytovania Služieb  Klientovi, na takéto  poskytované Služby sa vzťahujú podmienky platné ku dňu doručenia Objednávky Klienta Prevádzkovateľa. 
 13. Prevádzkovateľ je v odôvodnených prípadoch oprávnený kedykoľvek prerušiť poskytovanie Služieb bez predchádzajúceho upozornenia, bez uvedenia dôvodu a na dobu, akú považuje za potrebnú. Prevádzkovateľ nie je povinný poskytovať Služby okamžite, nepretržite alebo bez výpadkov. V prípade výpadku služieb na viac ako 14 dni, Prevádzkovateľ na základe žiadosti Klienta vráti Klientovi peňažné prostriedky za Služby, pri ktorých bola riadne vykonaná Objednávka a ktoré neboli poskytnuté Klientovi. 
 14. Klient berie na vedomie, že je zakázané: 
 1. používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou,
 2. používať vyhrážky a osobné útoky voči iným používateľom služby a tretím osobám,
 3. uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce, urážlivé alebo klamlivé informácie o inej osobe,
 4. propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,
 5. otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok,
 6. otvorene alebo skrytou formou propagovať výrobky alebo služby inej fyzickej alebo právnickej osoby bez súhlasu Prevádzkovateľa,
 7. zverejňovať osobné údaje o iných osobách, najmä ich adresu alebo telefónne číslo, pokiaľ k tomu uvedená osoba neudelila súhlas,
 8. šíriť obscénne, vulgárne, urážlivé a protizákonné materiály, postoje a myšlienky, pričom zakázané je aj zverejňovať odkaz na akékoľvek webové stránky s takýmto obsahom,
 9. navádzať ostatných používateľov a iné osoby na správanie, ktoré je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike alebo s morálnymi zásadami,
 10. zverejňovať akékoľvek príspevky, ktorých obsah je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike alebo s dobrými mravmi.
   

Článok IV.
Cena

 1. Klient je za poskytnutie Služby Konzultácia povinný uhradiť Prevádzkovateľovi cenu za takéto sprostredkovanie Služby Konzultácia  s tým, že konkrétna výška ceny za sprostredkovanie Služby Konzultácia je uvedená na Portáli a to vždy v profile  každého jednotlivého  Konzultanta. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí v prípade konzultácií poskytnutých Bezodplatným konzultantom. 
 2. Za účelom uvedeným v bode 1 tohto článku si Klient pred objednaním konkrétnej Služby Konzultácia zakúpi dostatočný kredit, s tým že až na základe dostatočného kreditu je Klient oprávnený vykonať objednávku konkrrétnej Služby Konzultácia. Klient má právo po prihlásení na Potrál kedykoľvek skontrolovať výšku svojho aktuálneho kreditu ako aj históriu nakladania so zakúpenym kreditom.  
 3. Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že ním zakúpený zostatok kreditu vedený na Portáli pod jeho prihlasovacími údajmi musí byť spotrebovaný najneskôr v lehote 365 kalendárnych dní odo dňa posledného zakúpenia kreditu Klientom, v opačnom prípade zakúpený zostatok kreditu Klientovi  prepadá.  


Článok V.
Práva a povinnosti Klienta

 1. Klient je povinný: 
 1. konať tak, aby nedošlo k neoprávnenému zásahu do portálu konzultant.pro,  
 2. uhradiť všetky Služby, ktoré boli poskytnuté s použitím jeho Osobného konta, a to aj v prípade že ich nevyužil osobe. 
 3. dodržiavať ustanovenia Rámcovej zmluvy, týchto VOP ako aj iné dojednania uverejnené na portáli konzultant.pro a Služby využívať v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a pokynmi Prevádzkovateľa; 
 4. uvádzať pravdivé a aktuálne informácie ohľadne svojej osoby ako aj dalšie informácie vyžadované na konzultant.pro, ako aj aktualizovať svoje informácie poskytnuté v Profile klienta, a to bez zbytočného odkladu po tom, ako dôjde k ich zmene; 
 5. zabezpečiť ochranu a bezpečnosť prihlasovacích údajov do Osobného konta – Prihlasovacieho e-mailu a Prihlasovacieho hesla do portálu konzultant.pro pred akýmkoľvek zneužitím alebo neoprávneným nakladaním, 
 1. Klient je oprávnený: 
 1. využívať Služby ponúkané prostredníctvom portálu konzultant.pro za podmienok uvedených v Rámcovej zmluve, týchto VOP a v iných dojednaniach uverejnených na www.konzultant.pro, 
 2. požiadať Prevádzkovateľa o zaslanie listinnej formy týchto VOP. Požiadavku na zaslanie je nutné poslať na nasledovný e-mail info@konzultant.pro. Po doručení tejto žiadosti na e-mail uvedený v predchádzajúcej vete, Prevádzkovateľ do 15 dní zašle listinnú verziu týchto VOP na adresu Klienta uvedenú v žiadosti. Prevádzkovateľ má právo účtovať primeraný manipulačný poplatok za túto službu vo výške 2,- EUR (slovom: dve eurá) ako aj  poštovné, ktorá musí byť uhradená na základe a v súlade s výzvou Prevádzkovateľa;
 3. odstúpiť od Rámcovej zmluvy za podmienok uvedených v týchto VOP, 
 4. uplatniť reklamáciu Služieb v súlade s Reklamačným poriadkom, ktorý je súčasťou týchto VOP.  Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny Reklamačného poriadku, ktorá nadobúda platnosť dňom jej zverejnenia na Portáli, pokiaľ priamo zo zmeny Reklamačného poriadku nevyplýva neskorší dátum platnosti.
 1. Klient berie na vedomie a súhlasí: 
 1. so zverejnením reklamy akéhokoľvek subjektu na portáli www.konzultant.pro a to aj počas prihlásenia Klienta na portáli www.konzultant.pro, 
 2. s tým, že Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za bezpečnosť, kvalitu, funkcionalitu a ochranu osobných údajov na stránkach iných osôb, 
 3. s tým, že Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za bezpečnosť, kvalitu a funkcionalitu produktov a služieb ponúkaných inými osobami, 
 4. s tým , že Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené zneužitím Prihlasovacieho hesla a Osobného konta akýmkoľvek subjektom. 
   

Článok VI.
Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ je oprávnený: 
 1. stanoviť rozsah a podmienky poskytovania Služieb, 
 2. vykonať kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu zmeny v rozsahu a podmienok poskytovania Služieb, 
 3. jednostranne zmeniť  VOP alebo zmeniť, upraviť  Cenník Služieb, a to úplne alebo sčasti, 
 4. odstúpiť od Rámcovej zmluvy (zrušiť registráciu Klienta) a/alebo neposkytnúť Službu a/alebo prerušiť poskytovanie Služieb poskytovaných Klientovi, ak Klient koná v rozpore s VOP, právnymi predpismi Slovenskej republiky, pokynmi Prevádzkovateľa alebo má Prevádzkovateľ dôvodné podozrenie zo zneužitia poskytovaných Služieb. V prípade takéhoto dôvodného podozrenia Prevádzkovateľ bude bezodkladne informovať Klienta o tejto skutočnosti na kontaktný email Klienta, 
 5. neposkytnúť Službu alebo prerušiť alebo ukončiť jej poskytovanie v prípade, ak Klient nezaplatiil a/alebo nezaplatil cenu za objednanú Službu; 
 6. odmietnuť prijať Objednávku Klienta bez uvedenia dôvodu za akúkoľvek Službu, a to aj v prípade, ak je takáto Služba zverejnená.  
 7. prerušiť poskytovanie Služieb dočasne alebo natrvalo, v celom rozsahu alebo len čiastočne,
 8. kedykoľvek vykonať technickú odstávku Portálu a jeho služieb a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia, 
 9. vykonávať iné práva, ktoré mu vyplývajú z týchto Podmienok alebo zo všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 1. Prevádzkovateľ poskytuje Služby na Portáli v stave, v akom sa nachádzajú, t.j. so všetkými prípadnými vadami a neposkytuje záruku, pokiaľ ide o vhodnosť pre určitý účel využitia. Prevádzkovateľ  neposkytuje Klientovi záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia Portálu. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadnu škodu, ktorá Používateľovi môže vzniknúť v súvislosti s používaním služieb na Portáli.
 2. Prevádzkovateľ  sa zaväzuje poskytovať súčinnosť na oprávnené výzvy orgánov verejnej správy a iných oprávnených fyzických a právnických osôb. V prípade uloženia pokuty alebo vzniku inej peňažnej alebo nepeňažnej ujmy Prevádzkovateľovi vzniknutej v dôsledku aktivít Používateľa na Portáli, je Používateľ povinný nahradiť takto vzniknutú škodu alebo ujmu v celom rozsahu.


Článok VII.
Reklamačný poriadok

 1. Reklamačný poriadok bol vypracovaný v zmysle zákona číslo 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR číslo 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 
 2. Pri výbere Služby je nutné, aby zvolený druh služby presne zodpovedal potrebám Klienta. Klient pred objednaním Služby vezme do úvahy účel použitia služby. Iba Služba dobre zvolená z hľadiska funkčného je predpokladom naplnenia úžitkovej hodnoty a účelu používania služby. 
 3. Po celú dobu používania zakúpenej služby je nutné, aby Klient venoval dostatočnú pozornosť základným pravidlám používania tejto služby. Zvlášť je nutné zvážiť všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúce plnú funkčnosť služby. 
 4. Reklamovať je možné iba službu objednanú, zakúpenú a zaplatenú Prevádzkovateľovi cez Konzultant.Pro. 
 5. V prípade, ak nebude Služba poskytnutá v súlade s Rámcovou zmluvou a VOP, má Klient právo túto Službu reklamovať u Prevádzkovateľa (ďalej len „Chyba služby“). 
 6. Prevádzkovateľ je poverený prijímaním a vybavovaním reklamácii Klientom. Reklamácie vybavuje Reklamačný orgán Prevádzkovateľa (ďalej len ako „Reklamačný orgán“). 
 7. Záručný servis zabezpečuje Prevádzkovateľ. 
 8. Klient môže začať reklamáciu dvomi spôsobmi: 
 1. Reklamáciu je Klient oprávnený podať písomne a doručiť Prevádzkovateľovi na adresu jeho prevádzky: Praetori sro, Konštantínova 6, 08001 Prešov
 2. Reklamáciu je Klient oprávnený podať elektronicky, potvrdením možnosti „Vstúpiť do reklamačného konania“, najneskôr však do 14 dní po dodaní služby /odpovede/. Po sputení reklamačného konania bude diskusia uzavretá po dobu vybavenia reklamácie.
 1. V reklamácii je Klient povinný okrem iných údajov jasným a zrozumiteľným spôsobom popísať predmet reklamácie. Prevádzkovateľ bezodkladne vydá Klientovi potvrdenie o uplatnení reklamácie v elektronickej forme na kontaktný e-mail Klienta. 
 2. Vybavenie Reklamácie v zmysle ustanovenia § 18 ods. 4 Zákon o ochrane spotrebiteľa nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia si Reklamácie. Klient berie na vedomie, že Reklamačný orgán má uvedenú 30 - dňovú lehotu na vybavenie Reklamácie z dôvodu zložitosti posudzovania oprávnenosti Reklamácie. 
 3. Zmluvné strany sa záväzne dohodli, že v lehote 3 pracovných dní odo dňa začatia reklamačného konania, je Konzultant oprávnený sa vyjadriť k Reklamácii Klienta (ďalej len ako „Vyjadrenie“). V prípade, ak sa Konzultant v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete tohto bodu nevyjadrí, Reklamačný orgán posudzuje a rozhodne o Reklamácii aj bez Vyjadrenia. 
 4. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou VOP a opisuje postup, akým spôsobom pristupovať k reklamácii. Klient je povinný sa oboznámiť s Reklamačným poriadkom a VOP ešte pred objednaním služby. Zároveň Klient berie na vedomie, že je povinný poskytnúť Prevádzkovateľovi potrebnú súčinnosť pre vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty adekvátne predlžujú o čas, v ktorom Klient neposkytol požadovanú súčinnosť. Uzavretím Rámcovej zmluvy Klient súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom. Definície pojmov obsiahnuté v tomto Reklamačnom poriadku majú prednosť pred definíciami v týchto VOP. Pokiaľ tento Reklamačný poriadok pojem nedefinuje, chápe sa vo význame, v akom je definovaný v týchto VOP. Ak nie je definovaný ani tam, chápe sa vo význame, v akom ho užívajú platné a účinné právne predpisy Slovenskej republiky. 
 5. Po doručení Reklamácie Klienta a Vyjadrenia Konzultanta, Reklamačný orgán posúdi a rozhodne, či bola Reklamácia oprávnená, alebo nie. Reklamačný orgán rozhodnutie o oprávnenosti Reklamácie bezodkladne oznámi obidvom Zmluvným stranám prostredníctvom Konzultant.Pro. 
 6. V prípade, ak Reklamačný orgán rozhodne, že Reklamácia bola oprávnená, bude kredit vrátený Klientovi v plnej výške. 
 7. Reklamačný orgán je oprávnený za účelom reklamačného konania nahliadnuť do celej komunikácie medzi Klientom a Konzultantom. 
 8. Klient berie na vedomie, že Prevádzkovateľ vydá písomný doklad o vybavení Reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. 
 9. V prípade, že Klient neuplatní svoje právo v lehote stanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom alebo týmto Reklamačný poriadkom , tak márnym uplynutím tejto lehoty toto jeho právo zanikne. 
 10. Rozhodnutie o reklamácii bude obsahovať výrok, teda spôsob vybavenia reklamácie a jeho stručné odôvodnenie. Rozhodnutie o reklamácii bude Klientovi prístupné v detaile reklamovanej služby po prihlásení sa do Osobného konta.
 11. Podanie reklamácie na prešetrenie správnosti výšky úhrady nemá odkladný účinok na zaplatenie úhrady, t. j. nezbavuje Prevádzkovateľa oprávnenia prijať peňažné prostriedky na svoj Účet.
 12. Ak je Chyba služby opraviteľná, je oprava vykonaná bezplatne. V prípade, že oprava nie je možná, je Prevádzkovateľ oprávnený pristúpiť k zrušeniu Objednávky a vrátením kredtu Klientovi vo výške ceny reklamovanej služby. Touto cenou sa rozumie cena zhodnej služby v deň prijatia reklamácie. 
 13. Voľba spôsobu vybavenia reklamácie prislúcha Prevádzkovateľovi. 
 14. Pokiaľ Prevádzkovateľ zistí, že reklamácia nie je oprávnená, považuje sa reklamácia za neoprávnenú. Prevádzkovateľ si vo vzťahu ku Klientovi vyhradzuje právo požadovať úhradu nákladov, ktoré jej vznikli v súvislosti s neoprávnenou reklamáciou. 
   

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia

 1. Obsah Portálu je chránený autorským zákonom. Prepis, šírenie alebo ďalšie sprístupňovanie tohto obsahu alebo jeho časti verejnosti, a to akýmkoľvek spôsobom, je bez predchádzajúceho súhlasu Prevádzkovateľa zakázané. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich ID. Akékoľvek použitie častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez písomného povolenia ID je zakázané. ID ako oprávnený zástupca autorov článkov a iných materiálov zverejnených na Portáli si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos článkov ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny týchto článkov v zmysle autorského zákona.
 2. Tieto VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. 
 3. Ak sa niektoré ustanovenie týchto VOP stane vo vymedzenom rozsahu neplatné, neúčinné resp. nevykonateľné, ostatné ustanovenia týchto VOP, týmto nedotknuté, zostávajú v platnosti v plnom rozsahu. Prevádzkovateľ v takomto prípade nahradí napadnuté ustanovenie takým platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré sa bude čo najmenej odlišovať od princípov dohodnutých v týchto VOP pri zachovaní ekonomického a právneho účelu a zmyslu napadnutého ustanovenia. 
 4. Klient akceptáciou týchto VOP tak, ako je uvedené vyššie, vyjadruje, že sa podrobne oboznámil s obsahom týchto VOP, že súhlasí s každým ustanovením. 
 5. Klient berie na vedomie, že ak nesúhlasí s týmito VOP, nesmie dokončiť registráciu. Prevádzkovateľ neuchováva údaje z nepotvrdenej registrácie bez súhlasu Klienta. Klient, ktorý nesúhlasí s týmito VOP nesmie využívať Služby na Konzultant.Pro a je obmedzený iba na prezeranie obsahu Konzultant.Pro prístupného pre neregistrovaných návštevníkov. 
 6. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť ku dňu 20.11.2017. 

 

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.