GDPR

Zásady ochrany osobných údajov


1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť PRAETORI s.r.o., so sídlom: Pavlovičovo námestie 20, 080 01 Prešov, IČO: 46 033 947, IČ DPH: 2023212917, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo: 24132/P, (ďalej len „spoločnosť“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

2. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:

a. Nákup kreditov prostredníctvom portálu, vyhotovenie účtovných dokladov, vybavovanie reklamácií

Spoločnosť spracúva 
(i) na účely nákupu kreditov prostredníctvom portálu a účtovných dokladov následovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje súvisiace s platbou za kredit (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti), 
(ii) na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode (i) aj údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii, 
 
Právnym základom spracúvania osobných údajov je (i) v prípade nákupu kreditov prostredníctvom portálu článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a (ii) v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou je (i) v prípade nákupu kreditov prostredníctvom portálu, dodania služieb zákazníkovi a riešenia reklamačných udalostí nevyhnutné na plnenie zmluvy
 
Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:
• konzultant,
• orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti.
  Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy.

b. Nezáväzná objednávka konzultačnej služby
Spoločnosť spracúva na účely nezáväznej objednávky konzultačnej služby nasledovné osobné údaje potenciálneho zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a údaje o nezáväznej objednávke.
 
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou je nevyhnutné na základe žiadosti potenciálneho zákazníka o nezáväznú objednávku. Osobné údaje sú spracúvané počas doby od podania žiadosti o nezáväznú objednávku do uzatvorenia zmluvy o kúpe tovaru alebo zrušenia nezáväznej objednávky.

c. Registrácia a prevádzka portálu
Spoločnosť spracúva na účely registrácie a prevádzky e-shopu nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, konzultácie a história objednávok.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie a prevádzky portálu.
Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie na portáli.

d. Plnenie zákonných povinností spoločnosti
Spoločnosť spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až c) na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti.
Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:
• daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia. Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

3. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.
Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (i) požadovať prístup k osobným údajom, (ii) na opravu osobných údajov, (iii) na vymazanie osobných údajov, (iv) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (v) právo na prenosnosť osobných údajov a (vi) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti:
a) písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti (PRAETORI s.r.o., Pavlovičovo námestie 20, Prešov 080 01) s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,
b) elektronicky zaslaním e-mailu na info@konzultant.pro alebo
c) telefonicky na +421 910 906 217.
Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.